งานสารทเดือนสิบ วัดราชาธิวาสวิหาร ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานบุญ “สารทเดือนสิบ” ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธภาคใต้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสวิหาร

งานสถาปัตยกรรม

พระอุโบสถ ตั้งอยู่ทิศใต้ถนนที่ผ่ากลางวัด เป็นทรงขอมคล้ายนครวัด แต่เป็นลวดลายปูนปั้นผินหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งมีแน่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นทางสัญจรสำคัญครั้งโบราณเป็นหน้าวัด…

ประวัติวัดราชาธิวาสวิหาร

ดราชาธิวาสวิหาร เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ พัฒนาโดยพระบรมราชูปถัมภ์ จากพระมหากษัตริย์ไทยในราชจักรีวงศ์มาโดยลำดับ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทย…

วันอาสาฬหบูชา

 วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา

การแสดงพระธรรมเทศนา ใน “รตนตฺตยคุณกถา” พรรณาคุณแห่งพระรัตนตรัย

ค่ำวันนี้ (๘ ก.ย.) ได้มีการจัดการแสดงพระธรรมเทศนา ใน “รตนตฺตยคุณกถา” พรรณาคุณแห่งพระรัตนตรัย ในโอกาสการแสดงธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑ ที่วัดราชาธิวาสฯ

ค่ำวันนี้ (๒๗ ก.ค.) พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส เป็นประธานในการประกอบพิธีอาสาฬหบูชา

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร2

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร หรือ วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2310