Arrow
Arrow
พระอุโบสถวัดราธิวาสวิหาร
Slider

วัดราชาธิวาสวิหาร


วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ พัฒนาโดยพระบรมราชูปถัมภ์ จากพระมหากษัตริย์ไทยในราชจักรีวงศ์มาโดยลำดับ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีมาโดยตลอด มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร และเป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๐ และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ (กองพุทธสถาน)

ข่าวสารวัดราชา

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาส วันที่ (๑๘ พ.ย.) เวลา 16.11 น. ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสฯ

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๑ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสฯ  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วัดราชาธิวาสวิหาร จัดพิธีตักบาตรเทโวฯ ๒๕๖๑

 เช้าวันที่ (๒๕ ต.ค.) คณะภิกษุ-สามเณร วัดราชาธิวาสวิหาร ๗๐ รูป ออกรับบาตรพุทธศาสนิกชนบริเวณลานหน้าพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร เนื่องในเทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว 

เกร็ดความรู้ทางพระพุทธศาสนา

เกร็ดความรู้ทางพระพุทธศาสนา

ภาษารามัญ ที่ฐาน พระสัมพุทธพรรณี องค์พระประธาน วัดราชาธิวาสวิหาร

ภาษารามัญ ที่ฐาน พระสัมพุทธพรรณี องค์พระประธาน วัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่ง จารึกพระบาลีด้วยอักษรรามัญว่า “สุทฺธานนฺตทยาญาโณ โคตโม สากยปุงฺคโวพุทฺโธว ติฏฺฐตุ พิมฺพํ สมฺพุทฺธ วณฺณินามิทํ”

วันอาสาฬหบูชา

 วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา