Arrow
Arrow
พระอุโบสถวัดราธิวาสวิหาร
Slider

วัดราชาธิวาสวิหาร


วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ พัฒนาโดยพระบรมราชูปถัมภ์ จากพระมหากษัตริย์ไทยในราชจักรีวงศ์มาโดยลำดับ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีมาโดยตลอด มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร และเป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๐ และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ (กองพุทธสถาน)

ข่าวสารวัดราชา

งานสารทเดือนสิบ วัดราชาธิวาสวิหาร ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานบุญ “สารทเดือนสิบ” ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธภาคใต้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสวิหาร

การแสดงพระธรรมเทศนา ใน “รตนตฺตยคุณกถา” พรรณาคุณแห่งพระรัตนตรัย

ค่ำวันนี้ (๘ ก.ย.) ได้มีการจัดการแสดงพระธรรมเทศนา ใน “รตนตฺตยคุณกถา” พรรณาคุณแห่งพระรัตนตรัย ในโอกาสการแสดงธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑ ที่วัดราชาธิวาสฯ

ค่ำวันนี้ (๒๗ ก.ค.) พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส เป็นประธานในการประกอบพิธีอาสาฬหบูชา

เกร็ดความรู้ทางพระพุทธศาสนา

ภาษารามัญ ที่ฐาน พระสัมพุทธพรรณี องค์พระประธาน วัดราชาธิวาสวิหาร

ภาษารามัญ ที่ฐาน พระสัมพุทธพรรณี องค์พระประธาน วัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่ง จารึกพระบาลีด้วยอักษรรามัญว่า “สุทฺธานนฺตทยาญาโณ โคตโม สากยปุงฺคโวพุทฺโธว ติฏฺฐตุ พิมฺพํ สมฺพุทฺธ วณฺณินามิทํ”

เกร็ดความรู้ทางพระพุทธศาสนา

ภาษารามัญ ที่ฐาน พระสัมพุทธพรรณี องค์พระประธาน วัดราชาธิวาสวิหาร

ภาษารามัญ ที่ฐาน พระสัมพุทธพรรณี องค์พระประธาน วัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่ง จารึกพระบาลีด้วยอักษรรามัญว่า “สุทฺธานนฺตทยาญาโณ โคตโม สากยปุงฺคโวพุทฺโธว ติฏฺฐตุ พิมฺพํ สมฺพุทฺธ วณฺณินามิทํ”

วันอาสาฬหบูชา

 วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา