Arrow
Arrow
หอกลองวัดราธิวาสวิหาร
Slider

วัดราชาธิวาสวิหาร


วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ พัฒนาโดยพระบรมราชูปถัมภ์ จากพระมหากษัตริย์ไทยในราชจักรีวงศ์มาโดยลำดับ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีมาโดยตลอด มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร และเป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๐ และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ (กองพุทธสถาน)

ข่าวสารวัดราชา

งานสารทเดือนสิบ วัดราชาธิวาสวิหาร ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานบุญ “สารทเดือนสิบ” ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธภาคใต้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดราชาธิวาสวิหาร

การแสดงพระธรรมเทศนา ใน “รตนตฺตยคุณกถา” พรรณาคุณแห่งพระรัตนตรัย

ค่ำวันนี้ (๘ ก.ย.) ได้มีการจัดการแสดงพระธรรมเทศนา ใน “รตนตฺตยคุณกถา” พรรณาคุณแห่งพระรัตนตรัย ในโอกาสการแสดงธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑ ที่วัดราชาธิวาสฯ

ค่ำวันนี้ (๒๗ ก.ค.) พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส เป็นประธานในการประกอบพิธีอาสาฬหบูชา

เกร็ดความรู้ทางพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา

 วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา

เกร็ดความรู้ทางพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา

 วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา