พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดฯ รับการบูรณะ “พระสัมพุทธพรรณี” วัดราชาธิวาสวิหาร ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดฯ รับการบูรณะ “พระสัมพุทธพรรณี” วัดราชาธิวาสวิหาร ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

เช้าวันที่ (๑๓ มี.ค.) ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับการบูรณะพระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) พระประธานพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร พร้อมส่วนประกอบพระพุทธรูปไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ในการบูรณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาสครบ ๒๐๐ ปี ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.๔) ทรงพระผนวช และประทับจำพรรษา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

ในการนี้พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรมงคล เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ได้อนุญาตให้ทางสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อเริ่มการบูรณะพระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) พร้อมส่วนประกอบพระพุทธรูป โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าพราหมณ์ สังกัดกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ประธานพระครูพราหมณ์ เป็นผู้ประกอบพิธี ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร

ประวัติ “#พระสัมพุทธพรรณี (จำลอง)”

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) วัดราชาธิวาสวิหาร ชำรุดทรุดโทรมลงมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ตลอดพระอาราม โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบสร้าง ทั้งยังทรงอนุสรณ์ถึงพระพุทธรูปสำคัญคือ พระสัมพุทธพรรณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวชประทับอยู่ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เพื่อบรรจุดวงพระชนมพรรษาแลพระสุพรรณบัตรเดิม ตั้งสักการบูชาอยู่ที่พระตำหนัก ครั้นเสด็จไปครองวัดบวรนิเวศวิหารนั้น ก็โปรดให้เชิญไปประดิษฐานสำหรับทรงสักการบูชา ณ พระตำหนักปั้นหยา ครั้นเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชศรัทธาให้จำลองพระสัมพุทธพรรณีเพื่อเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีหล่อจำลองพระสัมพุทธพรรณี ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ และตั้งการพระราชพิธีสมโภชพระสัมพุทธพรรณี ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ และในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในผอบทองคำและทรงบรรจุที่พระศกพระสัมพุทธพรรณีฯ กับถวายนพปฎลเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระสัมพุทธพรรณีฯ

ครั้นการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีพุทธาภิเษกสมโภช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเชิญพระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) ไปประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ อันเป็นดิถีตามทางจันทรคติ คล้ายกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งถึงปัจจุบัน