ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรมและเปรียญ ในพระราชพิธีและรัฐพิธี พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรมและเปรียญ ในพระราชพิธีและรัฐพิธี พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาคณะ

ภาษารามัญ ที่ฐาน พระสัมพุทธพรรณี องค์พระประธาน วัดราชาธิวาสวิหาร

ภาษารามัญ ที่ฐาน พระสัมพุทธพรรณี องค์พระประธาน วัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่ง จารึกพระบาลีด้วยอักษรรามัญว่า “สุทฺธานนฺตทยาญาโณ โคตโม สากยปุงฺคโวพุทฺโธว ติฏฺฐตุ พิมฺพํ สมฺพุทฺธ วณฺณินามิทํ”

วันอาสาฬหบูชา

 วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา