พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาส

   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาส วันที่ (๑๘ พ.ย.) เวลา 16.11 น. ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี 1820 เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างทรงผนวช รวมทั้งเป็นที่กำเนิดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอุโบสถมีสภาพทรุดโทรมมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบสร้างใหม่ โดยให้รักษาผนังเดิมด้านหลังไว้ ส่วนจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพสีปูนเปียก เรื่องพระเวสสันดรชาดก 

   ค่ำวันนี้ (๑๘ พ.ย.) หลังพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน คณะสงฆ์ได้นำผ้าพระกฐิน (ผ้าขาว) กระทำตามพุทธานุญาตต่อไป ตามกฐินัตถารวิธี และคณะสงฆ์มีมติให้ พระราชญาณปรีชา ผจล.วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน